KØBELOV:

Leverancer af byggematerialer er underlagt reglerne i købeloven, i det omfang købelovens regler ikke er fraveget ved nærværende leveringsbetingelser.

 

SÆLGERS TILBUD:

Sælger vedstår, medmindre andet klart fremgår af tilbudet, dette i 8 dage, at regne fra tilbudets modtagelse. Tilbuddet er excl. opmåling, udarbejdelse af tegninger, skabeloner og andre ydelser, der er nødvendige for ordrens produktion, medmindre dette ikke er aftalt skriftligt. Endelig aftale om levering er først indgået ved køberens modtagelse af vor skriftlige ordrebekræftelse.

 

SPECIALORDRE:

Ordre, som udføres efter specialmål, skal afgives skriftligt i form af skitsetegning, der tydeligt og fyldestgørende viser mål og detaljer. Hvis skabeloner udføres af køber, skal disse udføres i vandfast materiale og i 1:1. Forud for igangsætning af ordre fremsender vi ordrebekræftelse og produktionstegning til godkendelse. Eventuelle indsigelser skal være os i hænde senest 2 dage efter modtagelsen, da vi ellers betragter ordren som godkendt i henhold til fremsendte. Den i ordrebekræftelsen anførte leveringstid er omtrentlig og regnes fra datoen, hvor alle detaljer m.v. er afklaret for bestillingens udførelse, med mindre andet er aftalt.

 

KVALITETSNORMER:

Vareprøver af natursten m.v. er kun indikationer af farve og struktur. Kløvede materialer kan have væsentlige forskelle i tykkelse, også i det enkelte emne. Natursten, hvor en naturlig del af stenene er sandhuller, glasårer, porøs overflade eller koncentration af farvepigmenter, som fremstår som huller, revner eller pletter, giver ikke anledning til reklamationer, da det er en naturlig del af stenen. Køber skal acceptere reparationer af naturfejl, som kan forekomme i forbindelse med overflade- og kantbehandling, når reparation er udført fagmæssigt korrekt. Der henvises i øvrigt til gældende naturstens produktstandarder:

 

PRISER:

Alt salg sker til priser, som er gældende ved ordrebekræftelsen, og ab Cavaro.dk adresse med mindre andet skriftligt er aftalt. Prisen er excl. moms og miljøtillæg på 2,5%, hvis ikke andet er anført. Ændringer i fragtrater og offentlige afgifter af enhver art, herunder import- og eksportafgifter og told, som indtræffer efter vor ordrebekræftelse, må bæres af køber.

 

LEVERINGSSTED:

Levering finder sted ab Cavaro.dk adresse, medmindre andet er anført. Er leveringen aftalt til angivet byggeplads, eller købers forretningssted, anses leveringen for foretaget, når leverancen er overgivet til fragtmand. Køber er ansvarlig for anvisning af placeringssted, hvortil der skal være kørefast vej.

 

MODTAGEKONTROL:

I umiddelbar forbindelse med levering er køber forpligtet til at kontrollere, at det korrekte antal enheder er leveret, samt foretage gennemgang af leverancen for kvalitet, overflade, tykkelse samt umiddelbart synlige mangler, herunder tegn på transportskader, aflæsningsskader, fejlemballering m.v. Reklamationer skal påtegnes fragtbrevet med tydelig angivelse af skadens karakter. Andre reklamationer ud over mangler, herunder mængdeangivelser, skal fremsendes straks og senest 8 dage efter varens modtagelse, og specielt inden varen tages i brug eller forarbejdes, for at kunne tages til følge.

 

KØBER KAN IKKE MODTAGE VARERNE:

Såfremt leveringen ikke sker til den aftalte leveringstid på grund af købers forhold, er sælger berettiget til at fremsende faktura på leverancen, som hvis levering var sket. Fra den aftalte afleveringsdag henstår varerne for købers risiko dvs. køber skal sørge for forsikring mv. fra den aftalte leveringsdag. Dette forudsætter dog, at sælger har individualiseret varerne. Køber er endvidere forpligtet til at betale sælger en rimelig lagerleje samt andre meromkostninger.

 

BETALING:

Køber betaler kontant, medmindre andet er aftalt. Tilsagte betalingsrabatter ydes kun, såfremt betalingen indgår rettidigt. Ejendomsretten til varerne forbeholdes indtil det fulde beløb er betalt. Såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelserne, skal der svares morarente med 2 % pr. påbegyndt. måned. Rykkerskrivelse debiteres med kr.100,00 excl. moms pr. stk. Såfremt der leveres af flere gange, er sælger berettiget til at tilbageholde en leverance, såfremt køber er i misligholdelse med sine betalinger vedrørende en eller flere forudgående leverancer.

 

DEBITORFORSIKRING:

Cavaro.dk debitorforsikrer alle konto kunder. Såfremt debitorforsikring ikke kan opnås, forbeholdes der ret til at kræve anden sikkerhed eller kontant betaling.

 

ANSVARSBEGRÆNSNING:

Omstændigheder, der hindrer rettidig eller mangelfri levering, som indtræffer efter udfærdigelse af ordrebekræftelse, og som ikke skyldes forsømmelse eller undladelse hos Cavaro.dk, f.eks. force majeure hvortil henregnes krig, ildsvåde, strejker, lockouter, havari, skade på produktionsanlæg, importrestriktioner og andre hændelser som Cavaro.dk ikke er herre over, fritager Cavaro.dk for ansvar for kontraktens opfyldelse. Såfremt mangelfri vare kan leveres fra vort lager vil dette ske. Ved mangler, som skyldes fejl eller forsømmelse hos Cavaro.dk eller dets leverandør, ydes erstatning efter dansk rets almindelige regler, dog maksimeret til den aftalte købesum excl. moms, og således at sælger aldrig kan gøres ansvarlig for dagbøder og driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

 

ANSVAR FOR MANGLER:

Såfremt en leverance viser sig at være mangelfuld, kan køber alene gøre følgende gældende: Køber kan kræve mangler udbedret uden udgift for sig, og sælger er forpligtiget til at udbedre, når dette kan ske fagmæssigt korrekt. Såfremt udbedring ikke kan ske, kan køber i stedet kræve omlevering. Såfremt sælger ikke foretager udbedring eller omlevering inden rimelig tid, kan køber hæve handlen for den del af leverancen, der er mangelfuld.

 

ANSVARSPERIODE:

Ethvert ansvar for mangler ved leverancer ophører 1 år efter levering af det byggeri, hvori leverancen indgår, dog senest 6 år fra byggematerialernes overgivelse til køber, jfr. Købelovens §54

 

ANSVAR FOR FORSINKELSE:

Såfremt Cavaro.dk er ansvarlig for forsinkelsen, betales erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler, men aldrig dagbod, som køber måtte blive pålagt. Såfremt leveringstiden overskrides væsentligt og overskridelsen er til betydelig ulempe for køber, er køber berettiget til skriftligt over for sælger at kræve levering og samtidigt fastsætte en endelig frist herfor. Denne frist skal være rimelig under hensyntagen til den allerede indtrufne forsinkelse. Såfremt sælger herefter undlader at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre levering inden for den herefter fastsatte frist, er køber berettiget til, ved skriftlig meddelelse til sælger, at hæve handelen.

 

PRODUKTANSVAR:

Cavaro.dk fraskriver sig ethvert produktansvar, der ikke følger af de præceptive regler i Lov om produktansvar. Cavaro.dk hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Køber er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler produktansvarssagen mod Cavaro.dk

 

TVISTER:

Syn og skøn vedrørende leverancen skal udmeldes i henhold til regler i almindelige betingelser for arbejder og leverancer i Bygge- og Anlægsvirksomhed af 1992 (AB92) § 47.

 

ENTREPRENØR:

Ved arbejde som entreprenør, er foruden nærværende salgs- og leveringsbetingelser BYG’s standard forbehold gældende.